Subscribe by Email

Tyd vir alternatiewe opsie op plaaslike regeringsvlak

“Die tyd het nou aangebreek dat belastingbetalers op die derde vlak van regering alternatiewe stappe binne grondwetlike bepalings moet doen om hulself en ook die land van volledige ekonomiese ineenstorting te red.” So het dr. Johann Wingard, een van die stigterslede van die oorkoepelende burgerraad vir grondwetlike regte tydens die stigtingsvergadering gesê.
“Volgens die 2011 Verslag van die Minister van Finansies, is ‘n skrikwekkende aantal munisipale owerhede disfunksioneel en bankrot. ‘n Akute bestuurskrisis op die meeste plaaslike owerhede bring politieke onstabiliteit na vore.
Wingard het gepraat by die stigtingsvergadering dié naweek van ‘n oorkoepelende Burgerraad vir Grondwetlike regte.
Volgens ‘n mediaverklaring sê die stigters in bykans elke dorp of stad ervaar belastingbetalers dat hulle nie van plaaslike owerhede waarde vir hul belastinggeld ontvang nie. Baie Suid-Afrikaners blameer die swak dienslewering op die derde vlak van regering dikwels aan leemtes in die Grondwet 1996.
Die regering-van-die-dag se beleid van regstellende aksie asook swart ekonomiese bemagtiging, word dikwels blameer weens die onbevoegde personeel wat dikwels onbekwaam is om hulle taak professioneel te verrig.
Die vraag is wat die burgerlike samelewing kan doen om dienslewering te verbeter?
Die Grondwet 1996 gee in verskillende artikels erkenning aan die reg van die burgerlike samelewing om hulle grondwetlike belange te beskerm.
So waarborg die grondwet die reg van gemeenskappe om organe van die burgerlike samelewing te vorm, in stand te hou en daarby aan te sluit [a.31(1)(b)].
Hierdie reg word versterk nie net deur die grondwetlike voorsiening van taal-, godsdiens- en kultuurrade nie, maar ook deur ander burgerlike rade [a.185(c)] wat ter versterking van die demokrasie [a.181(1)] tot stand gebring kan word.
Belanghebbendes in meer as 200 dorpe het derhalwe besluit om ‘n oorkoepelende burgerlike raad vir die bevordering en die beskerming van grondwetlike regte – soos, omgewingsbewaring, watervoorsiening, veiligheid, eiendom, behuising, gesondheidsorg, en toegang tot inligting asook ‘n reg op billike administratiewe optrede – veral op die derde regeringsvlak, te beskerm. Laasgenoemde aspekte is vervat in ‘n Handves van Regte van die Raad wat op die toepaslike organe van die staat afdwingbaar is, omdat dit direk uit die land se grondwet voortspruit.
Die nuwe raad sal heeltemal a-polities wees en die beginsel van direkte demokrasie sal in elke dorp se spesifieke situasie deur die inwoners self gevolg word. Plaaslike gemeenskapsrade sal die geleentheid gegun word om by die oorkoepelende nasionale raad te affilieer.
Die Raad kom tot stand op 12 November 2011 by wyse van die kollektiewe besluitneming van ‘n aantal beskermhere wat as oorgangsmaatreël die tussentydse ampsdraers van die Raad sal aanwys en sal daarna by die 185-Kommissie as statutêre raad geregistreer word.
Wingard het by die vergadering ook gesê…”Belangepolitiek, wat gewoonlik met demokratiese stelsels geassosieer word, het sedert 1994 egter plek maak vir etniese – of klassepolitiek, waar een groep sy ekonomiese situasie ten koste van markdominante groepe wil verbeter. Hierdie verskynsel veroorsaak dan dat die meerderheid belastingbetalers vandag weens getalle-oorwig uitgesluit word van die hoofstroom politieke proses. Daar ontstaan derhalwe ‘n langdurige spanning tussen hulle en die regerende party, wat in belastingweerhouding, hofsake, dispute en antagonisme manifesteer. Derdevlakregering wat streng volgens politieke partylyne funksioneer skep ‘n onhoudbare situasie deurdat die lojaliteit van partykandidate vir eie oorlewing noodwendig by hul party lê.
“Die aanpassing wat hulle nou soek is om ‘n direkte inspraak as belangrike rolspelers by plaaslike regering te verkry, sodat hulle hul talente en kundigheid ter bevordering van hul plaaslike gemeenskappe kan inspan.
Hiervoor moet hulle wesenlike inspraak by die strategiese beplanning vir dorpsontwikkeling verkry, sowel as die opstel van begrotings om daardie planne te finansier. Dit sal mede verantwoordelikheid vir die munisipale bestuur en dienslewering tot gevolg hê.”

One Response to Tyd vir alternatiewe opsie op plaaslike regeringsvlak

  1. Lori

    November 14, 2011 at 8:55 am

    Uiteindelik Ons wens u alle suksess toe