Subscribe by Email

Nederlandse predikante twyfel oor belydenis

Jacobus Arminius

NEDERLAND – Twee derdes van alle predikante in die Protestantse Kerk van Nederland (PKN) glo nie meer in die uitverkiesing nie.

Volgens hulle is dit nie God wat bepaal wie in hom glo en wie nie. Hulle sê die mens beskik oor ʼn vrye wil om self te kies of hy wil glo of nie.

Dit blyk uit ’n ondersoek van IKON Kerknieuws. Die grootste deel (68 persent) van protestantse predikante in Nederland stem nie saam met die opvatting dat God vooraf bepaal het wie gered gaan word en wie nie. Die groep predikante is hoofsaaklik afkomstig uit die vrysinnige deel van die Protestantse Kerk. Die groep predikante wat dit eens is met die opvatting dat God mense voor die skepping reeds uitverkies het (sowat 21 persent) kom veral uit die behoudende Gereformeerde Bond.

Volgens driekwart van die predikante laat God dit aan mense self oor om hulle geloof te kies. Sowat sewentig persent van die predikante meen die gedagte dat God sommige mense vooraf tot die ewige verdoemenis bestem het, rym nie met die idee van ’n genadige God nie.

Die gedagte dat sonde of nalatigheid daarvoor verantwoordelik is dat opregte gelowiges van God kan afdwaal, het by sowat die helfte van alle predikante wat aan die ondersoek deelgeneem het byval gevind.

Die ondersoek val saam met die 400ste viering van Arminiusjaar. Op 19 0ktober sal dit 400 jaar wees dat die Hollandse teoloog Arminius oorlede is. Die vrae wat in die ondersoek gevra word laat opnuut die kollig val op die artikels waarmee daar in die Dorste leerreëls van 1618/19 geworstel is en daartoe gelei het dat Arminius uit die kerk gesit is. Hy was van mening dat God aan die mens die Vryheid gegee het om geloof te aanvaar of nie. Die Dordtse Leerreëls stel dit egter duidelik dat slegs God bepaal wie in hom glo en wie nie.

Calvinisme glo aan die totale verdorwenheid van die mens terwyl Armenisme glo aan gedeeltelike verdorwenheid. Volgens die totale verdorwenheid is elke aspek van die mensdom bevlek deur sonde en mens kan nie deur hul eie wil na God kom nie. Gedeeltelike verdorwenheid glo aan die ander kant ook die mens is met sonde bevlek maar dat hy wel deur eie wil tot geloof in God kan kom. –  Bronne Nederlands dagblad en gotquestions.org