Subscribe by Email

Mediaverklaring deur die NH Kerk

In reaksie op die bewering deur Emeritus ds. Freek vd Merwe dat die artikel oor die NH Kerk eenogig is, plaas ek ‘n mediaverklaring van die NH Kerk wat pas gepubliseer is en meer perspektief verskaf.

Die Hervormde Kerkvereniging (HKV) is gedurende Mei 2011 gestig, en volgens hulle konstitusie word agt persone as die eerste lede genoem. Dit is onduidelik wie die lede van hierdie HKV is en wat hulle status is, maar dit is belangrik om te benadruk dat hierdie vereniging nie langs kerkordelike weë tot stand gekom het nie, en dus geen staanplek binne die strukture van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) het nie. Volgens die kerkorde van die NHKA is die ouderlingevergadering van elke gemeente verantwoordelik vir alle aangeleenthede rondom lidmaatskap. Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV) het dienooreenkomstig geen lidmaat van die Kerk “uitgeskop nie”, en is ook nie bewus van enige ouderlingevergadering wat dit gedoen het nie. Aan die ander kant is dit waar dat die Hervormde Kerkvereniging die Kerk gedagvaar het, en in hulle konstitusie verklaar dat een van hulle doelstellings is om ‘n nuwe kerk te stig. Daarmee gee hulle te kenne dat hulle nie meer die kerkorde van die NHKA aanvaar nie en hulle lidmaatskap van die kerk opsê. Hulle het dus so self hulle lidmaatskap opgesê en hulleself buite die jurisdiksie van die ouderlingevergaderings geplaas.
Dit lyk tans of wye gesprekvoering in die Kerk nie daarin kon slaag om die spanning in die Kerk by te lê nie. Die Kommissie is steeds ten gunste van voortgesette gesprekvoering oor ’n wye front in die Kerk, en wil daarom ook hê dat die gesprekke tussen die Bemiddelingskomitee en verskillende groepe in die Kerk voortgaan. Die Kommissie kan egter nie langer enige onkerkordelike optrede wat die orde en eenheid van die Kerk versteur, toelaat nie, en het oor die afgelope twee weke briewe in hierdie verband aan lidmate, ampsdraers en gemeentes gestuur. Waar individuele lidmate en ampsdraers hulle verder aan onkerkordelike optrede skuldig maak, sal die Kommissie van die AKV en die toepaslike kerklike vergaderings met die betrokkenes streng volgens die eise van die belydenis en die kerklike tug handel.