Subscribe by Email

Konstruktiewe gesprek oor grondsake – Agri SA

Agri SA en Minister Nkwinti, die minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, het ooreengekom om deur gesprekvoering die gaping tussen die regering en Agri SA oor uitgangspunte vir grondhervorming te vernou en sodoende ‘n basis vir praktiese samewerking te bou. Daar is saamgestem dat ‘n = groter mate van nasionale konsensus hieromtrent nodig is, gegewe die verwagtinge wat hieromtrent bestaan maar ook in agnemende die sleutelrol wat kommersiële landbou met voedselsekerheid, werkgeleenthede en ekonomiese ontwikkeling in landelike gebiede vervul.
Die samesprekings is op 5 April 2011 in Pretoria gevoer teen die agtergrond= van ‘n gewysigde benadering wat minister Nkwinti aangekondig het vir die ontwikkeling van ‘n nuwe beleidsdokument oor grondhervorming asook om Agri S= A se kommentaar op die konsep-Verblyfsekerheidswet te bespreek.
Minister Nkwinti het aangedui dat die groenskrif oor grondhervorming wat hy in Junie 2011 aan die kabinet wil voorlê duidelikheid moet bring oor ver= skeie strategiese vrae wat verskillende gemeenskappe oor grondhervorming vra. Dit moet ook rigting gee aan die rol van die staat teenoor dié van die mark en realisties wees oor wat die werklike vraag na grond is. Hy voorsien nie dat die beleidsveranderings wat oorweeg word die produksiestruktuur van kommersiële plase sal wysig nie, maar wel dat verandering ten opsigte van eienaarskap aangebring sal moet word.
Agri SA het in dié verband gewys op implementeringsgebreke met grondhervorming wat reggestel kan word, eerder as om drastiese wysigings in beleidsbenaderings aan te bring. Die beskerming van die kollaterale waarde van grond= vir vertroue en vir toegang tot ontwikkelingsfinansiering, is ook toegelig= .
Oor die konsep-Verblyfsekerheidswet het die gesprek gefokus op Agri SA se standpunt dat die wetsontwerp onbeperkte regte aan plaasbewoners toestaan wat kommersiële boerderypraktyke kan ontwrig en ‘n ondraaglike finansiële las op grondeienaars plaas. Probleme wat met die uitsetting van bewoners = voorsien word, verantwoordelikhede met die daarstel van sogenaamde agri-dorpies en die rol van die Grondbestuursraad is ook toegelig en bespreek. Daar was eenstemmigheid dat verskeie aspekte hieromtrent verdere oorweging benodig en dat herformulering ook aangewese is om die doelwitte wat die regering met die wetsontwerp wil bevorder, korrek verwoord word.
Agri SA verwag om binnekort weer hieroor met die minister en sy adviseurs in gesprek te tree.