Subscribe by Email

Grondbeplanningsberaad voorgestel vir volgende eeu se voedselsekerheid

Landbougrond vir voedselverbouing gaan binne enkele dekades die kosbaarste mineraal ter wêreld word.

 

Die wêreldbevolking vermeerder tans teen ‘n miljoen elke vier dae.

 

In Suid-Afrika sal die bevolking teen 2050 na raming op 85 miljoen te staan kom.  Dit beteken dat Suid-Afrika alleen moet voorsiening maak vir ‘n bykomende 35 miljoen mense oor die volgende 38 jaar.  Dit verteenwoordig ‘n bevolkingsaanwas van meer as 920 000 per jaar in Suid-Afrika alleen.

 

Hierdie bevolking gaan nie slegs aanspraak maak op sy reg op voedselvoorsiening ter wille van oorlewing nie. Aan hulle gaan water voorsien moet word, en ook behuising, om van werk nie eens te praat nie.

 

Hierdie realiteit gaan enorme uitdagings verg.  Bestaande behuisingsmoontlikhede moet byna verdubbel.  Die tendens in Suid-Afrika is in grondvlak laekoste behuising of informele nedersettings wat oor groot areas strek.  Die grond wat bykomend vir huisvesting benodig gaan word, gaan waarskynlik van tans produserende landbougrond weggeneem word. Dit beteken dat steeds minder landbougrond beskikbaar gaan wees waarop steeds meer voedsel geproduseer moet word.  Waar Suid-Afrika ‘n marginale landbouland is met wispelturige klimaat, gaan dit waarskynlik nie moontlik wees om steeds hoër produksie van bestaande landbougrond te verkry nie.

 

Daarom is TLU SA van mening dat daar steeds meer na die ekonomie van grond, eerder as die emosie of politiek rondom grond, gekyk sal moet word.  Veral Afrika se geskiedenis het al geleer dat ‘n land neig om in onstabiliteit, selfs revolusie, te verval as voedselvoorsiening onder druk kom en plek maak vir hongersnood.  Dit is ‘n realiteit wat Suid-Afrika reeds in die gesig kan staar binne die volgende vier dekades.

 

Derhalwe stel TLU SA voor dat die verlangde grondoudit binne die volgende 18 maande afgehandel moet word, en vra TLU SA die regering om die fondse vir so ‘n grondoudit onverwyld beskikbaar te stel.  Die geraamde R40 miljoen wat vir so ‘n oudit nodig is, is ‘n druppel in die emmer in vergelyking met die miljarde rand lening wat aan die Internasionale Monetêre Fonds gemaak is, en is een van die mees sinvolle beleggings in die land en sy inwoners se toekoms.

 

So ‘n grondoudit sal vir die regering self ‘n meer akkurate aanduiding wees van grondhervorming in die land, en sal meer betroubaar wees as die raaiskote wat tans daaroor afgevuur word.  Dit sal bowendien ook akkuraat kan bepaal watter grond behoort aan die Staat self, en waarvoor dit gebruik word (indien dit enigsins gebruik word).

 

Daarna stel TLU SA voor dat ‘n grondbeplanningsberaad gehou moet word.  Tydens daardie beraad moet 50 tot 100 jaar vooruitbeplanning gedoen word oor die behuisings-, infrastruktuur- en voedselbehoeftes met inagneming van die geraamde bevolkingsgroei.  Alle rolspelers sal by die beraad moet besluit wat die minimum landbougrond is wat die land nodig het vir volhoubare voedselproduksie vir die volgende eeu, en alle verstedelikings- en infrastruktuurbeplanning sal daaromheen gebou moet word.

 

Uiteindelik sal die punt bereik moet word dat aanvaar word dat volhoubare en gesonde voedselverbouing, ‘n professie is soos die mediese- of regsberoepe ‘n professie is, waartoe net gekwalifiseerde persone toegang sal kan hê. In daardie opsig sal grond die werktuig wees in die hande van die professionele voedselprodusent.

 

TLU SA wil dit weer op rekord stel dat primêre landbou een van die hoekstene van ‘n gesonde ekonomie is. Landbou en sy werksinstrument, grond, moet daarom klinies vanuit ‘n ekonomiese perspektief beoordeel word.  Grondhervorming sal sy natuurlike verloop neem namate meer gekwalifiseerde swart voedselprodusente na vore tree en deur strukture soos Landbank gehelp word om hulle grond te bekom.  Enige onnatuurlike proses, soos gedwonge grondhervorming, kan die krisis in voedselvoorsiening vinniger aanhelp met die gevolg dat mense wat tans aandring op grond, dan waarskynlik nie eens kos sal kan kry nie.  Ook hierin moet dus prioriteite bepaal word, en daarom is die grondoudit met grondbeplanningsberaad uiters noodsaaklik om langtermyn voedselsekerheid te probeer voorsien.