Subscribe by Email

Gesprek met minister oor grondsake

Na aanleiding van ‘n vorige ooreenkoms tussen Agri SA en die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, Minister Nkwinti het ‘n werkswinkel hierdie week plaasgevind waartydens die onderskeie grondhervormingsprogramme bespreek is. ‘n Groot aantal verteenwoordigers van Agri SA se affiliasies sowel as TLU SA en die Landboubesigheidskamer het die geleentheid bygewoon.

Die minister het aangedui dat die regering se benadering tot grondbeleid op drie beginsels gebaseer is naamlik nie-rassigheid van die landelike ekonomie, demokratiese en gelyke toegang tot grond en die behoud van die produksie-vermoë van die landbousektor ten einde voedselsekerheid in Suid-Afrika te ondersteun. Hy het ‘n beroep gedoen vir groter samewerking tussen kommersiële boere en nuwe toetreders.

Minister Nkwinti het ook verwys na ‘n drie-ledige stelsel van grondbesit, naamlik staatsgrond, beperkte privaatbesit en buitelandse besit wat op verskeie maniere gereguleer staan te word.

Agri SA het in hul reaksie op die Minister se inset daarop gewys dat die organisasie van mening is dat die markbenadering tot grondhervorming nie misluk het nie. Dr Theo de Jager, Agri SA se Adjunk-President, het die Minister se openlike erkenning dat korrupsie deel van die rede is waarom daar soms te veel vir grond betaal is, verwelkom en gesê dat die markbeginsel nie geoffer behoort te word as gevolg van die oneerlikheid van sekere amptenare en landbouers nie. Hy het gesê Agri SA is bekommerd oor die onlangse radikalisering van die grond-debat en dat Agri SA verbind bly tot samewerking. Dr de Jager het gesê dat Agri SA in beginsel ten gunste is van sekere van die nuwe instellings wat die Minister voorstel, maar dat die besonderhede oor die werking, funksies, samestelling en magte daarvan in samewerking met rolspelers uitgeklaar moet word en dat die integriteit van sulke instansies verseker moet word.

“Agri SA het onlangs ‘n platform vir swart kommersiële boere gestig ten einde ook hulle siening oor die problematiek met grondhervorming aan boord te kan neem”, het De Jager gesê.

Minister Nkwinti het aangedui dat hierdie werkswinkel slegs die eerste stap in die interaksie met kommersiële landbouers was en het die organisasies teenwoordig genooi om persone te nomineer vir ‘n taakspan wat behulpsaam sal wees met die verdere ontwikkeling van wetgewing oor die voorgestelde instellings. Die instellings sluit in, ‘n Grondbestuurskommissie, ‘n Grondregteraad en ‘n Waardeerder-generaal.

Dr de Jager het gesê dat Agri SA groot waardering het vir die geleentheid wat die Minister geskep het om openlik oor sensitiewe kwessies te raadpleeg; dat die organisasie die geleentheid sal gebruik om verder insette te lewer in beleidsontwikkeling en sal aanhou om die realiteite van die sektor in landsbelang onder die regering se aandag te bring.

“Ons sal ons volle samewerking gee met verdere beleidsontwikkeling in terme van die beginsels soos deur die Minister aangedui; die behoud van landbouproduktiwiteit en markverwante grondhervorming sal egter van ons kernwaardes in hierdie proses bly”, sê De Jager.