Subscribe by Email

Bloed uit ‘n klip

Na aanleiding van verskeie lede-navrae aangaande die nie-uitbetaling van BTW eise, het Agri SA met senior personeel van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) vergader om duidelikheid daaromtrent te verkry.

SARS het aan Agri SA verduidelik dat hulle in proses is om die BTW-stelsel – soos van toepassing op die hele sakegemeenskap, te moderniseer. ‘n Nuwe BTW-eisvorm is vir dié doel ontwikkel wat hulle instaat sal stel om ‘n stelsel wat meer volledige inligting sal bevat. Die stelsel behoort binnekort volledig in werking te wees.

Hierbenewens het SARS klaarblyklik sedert Maart 2011 kommerwekende tendense met BTW-eise opgemerk waarvolgens besluit is om, gebaseer op ‘n risiko, BTW-uitbetalings tydelik te staak en aan ‘n tweede hersieningsproses te onderwerp. Indien nodig geag word risiko-gevalle vervolgens aan ‘n oudit onderwerp. Hierdie hersienings het druk op SARS geplaas, wat gelei het tot die agterstand in uitbetalings wat hulle van voorneme is om binnekort uit te wis. SARS erken dat hulle, soos wetlik verplig, in gebreke gebly het om eisers in kennis te stel van die proses, maar het wel aangedui dat die fout intussen reggestel is. ‘n Groot getal eise is intussen reeds gefinaliseer en uitbetaal.

Dit het uit die vergadering duidelik geblyk dat die situasie rondom die probleem met BTW uitbetalings nie landbou spesifiek is, soos wat in verskeie gevalle gerapporteer is, nie. SARS is wel bewus van die negatiewe impak wat laat uitbetalings op produsente kan hê en het Agri SA verseker dat die agterstand so spoedig moontlik uitgewis sal word. Waar van toepassing sal rente wel verreken word.

Die verteenwoordigers van SARS het onderneem om na aanleiding van hulle veranderde werkswyse ook tersaaklike inligting aan alle belastingbetalers, deur middel van onder andere die openbare media, te kommunikeer. Hulle het ook onderneem om belastingverwante probleme meer gereeld aan Agri SA te kommunikeer. Daar is voorts gewys op die betrokkenheid van Agri SA by die vergunnings in die BTW-wet wat spesifiek vir landbouprodusente daargestel is. Agri SA is versoek, en het onderneem, om alles in werking te stel om die integriteit van die stelsel te beskerm.

Produsente word egter steeds aangemoedig om probleme eers op plaaslike of provinsiale vlak op te los, maar indien dit blyk nie na behore opgelos kan word nie, kan Agri SA dit op nasionale vlak met SARS opneem.