Subscribe by Email

Agri SA verwelkom die Konstitusionele Hof se uitspraak oor sonering, maar het steeds kommer oor mynbou se impak op voedselproduksie

Agri SA verwelkom die Konstitusionele Hof se uitspraak dat mynregte onderhewig is aan ordonansies wat gebruiksbeplanning rig omdat dit plaaslike owerhede die geleentheid sal bied om ander oorwegings as slegs die van mynbou in ag te neem alvorens toestemming vir mynbou-ontwikkeling verleen word. Waar grond nie vir mynbou gesoneer is nie, sal voortaan nie met mynbou voortgegaan kan word tensy die plaaslike owerheid die sonering daarvan vir hierdie gebruik verander het nie. Dit sluit gesoneerde landbougrond in. Die uitspraak plaas grondeienaars en plaaslike owerhede dus in ‘n sterker posisie om byvoorbeeld landbougrond vir landboudoeleindes te beskerm deur mynbou op ‘n bepaalde stuk grond te verbied.

“Agri SA het as vriend van die hof by die saak van Maccsand (Edms) Beperk teen Stad Kaapstad betrokke geraak omdat hy uiters besorgd is oor die huidige en toekomstige impak van mynaktiwiteite op landbou-hulpbronne en op voedselsekerheid. Terwyl Agri SA die belangrikheid van mynbou vir Suid-Afrika verstaan, is dit ons standpunt dat daar met mynbou-ontwikkeling te min waarde geheg word aan omgewingskwessies en die langtermyn impak daarvan op grond en water en derhalwe op volhoubare voedselproduksie. Daarom het Agri SA die Konstitusionele Hof se aandag gevestig op die nodigheid van ‘n beter balans tussen mynbou en landbou en op beter beskerming vir die oppervlakte-eienaar as wat tans die geval is,” sê Dan Kriek, voorsitter van Agri SA se Natuurlike hulpbronnekomitee.

“Agri SA sou daarom graag wou sien dat die Konstitusionele Hof pertinent standpunt inneem oor die impak van mynaktiwiteite op voedsel en water soos beskerm in arikel 27 van die Grondwet”, aldus Dan Kriek.