Subscribe by Email

Agri SA oor verklaring van Minister van Waterwese

“Die minister se beoogde herstruktureringsprosesse in die departement van Waterwese sal hopelik tot verbeterde dienslewering en bestuur lei”, het Dan Kriek, voorsitter van Agri SA se Natuurlike Hulpbronne Komitee, na aanleiding van haar verklaring die week in Kaapstad gesê. “Dit is uiters noodsaaklik dat ‘n langtermyn visie en gepaardgaande beplanning vir waterhulpbronbestuur in plek geplaas word. Daarom vind Agri SA dit bemoedigend dat die minister ‘n periode van 20 – 30 jaar hieraan koppel en ons vertrou dat die nuwe Nasionale Waterhulpbronstrategie wat tans afgewag word ook ‘n belangrike bousteen in die verband sal vorm”, het hy bygevoeg.

Volgens die minister word die agterstand in onderhoudswerk aan waterinfrastruktuur op R15 miljard bereken, terwyl die departement in die volgende tien jaar beleggings van nagenoeg R573 miljard moet maak om nuwe damme te bou en bestaande infrastruktuur op te gradeer.

Die departement sê ook dat die tesourie slegs 44% van dié uitgawes sal kan finansier. Daar is dus ‘n tekort van 56% wat aangevul moet word om die projekte te voltooi. “Agri SA vertrou dat die verhaling van koste vanaf watergebruikers ooreenkomstig sosio-ekonomiese oorwegings, bekostigbaarheid en volgens erkende rekenkundige praktyke sal geskied”,sê Kriek.

Agri SA wag reeds geruime tyd dat die departement vordering moet maak met die hersiening van die Prysstrategie vir water. Volgens Kriek sal die departement se beoogde raamwerk en beleid vir watertariefverhogings hopelik bydra om watertartiefverhogings te stabiliseer. Hy sê ook dat die minister se gedagterigting rondom eenvormige watertariewe nie moontlik is nie, aangesien elke besproeiingskema historiese werklikhede en kostestrukture het wat verreken moet word. “Wat wel aan ‘n wesentlike behoefte sal voldoen is deursigtigheid rakende berekeningsmetodieke wanneer watertariewe bepaal word, ‘n situasie wat tot hiertoe grootliks afwesig was. Ons vertrou dat die intervensies rakende verbeterde finansiële bestuur waarna die minister verwys het alreeds hieraan aandag sal skenk”,sê Kriek.

Die organisasie het reeds vir ‘n aantal jare onder andere vanweë vaagheid oor berekeningsmetodieke daarin geslaag om watertariefverhogings te beperk by wyse van onderhandelinge met die departement. Uitsluitsel word van die departement afgewag oor die verhogings in watertariewe wat vir 2012/2013 sal geld. Agri SA het weer gevra vir ‘n maksimum styging van 10% in gevalle waar skemas besig is om volle verhaling van kostes in te faseer.

Besproeiingsboere het die afgelope aantal jare groot vordering gemaak rondom wateraanvraagbestuur deur gebruik te maak van die nuutste navorsingsontwikkeling en besproeiingstegnologie.

“Die departement se beoogde intervensies soos om groter magte aan die Watertribunaal te verleen om water- en omgewings-oortredings te hanteer is ‘n positiewe stap, uiteraard aan die daarstelling van toereikende kapasiteit aan die instelling. Ons sal graag die inhoudelike hiervan met die minister wil bespreek”, het Kriek bygevoeg.

Kriek het ten slotte gesê die feit dat die landbou meer as 60% van die beskikbare water gebruik klaarblyklik vir die minister problematies is. “Dit is nie duidelik hoe dit waterbehoeftes en alternatiewe ekonomiese oorwegings tans strem nie en ons sal graag meer detail van die minister ten opsigte van hierdie siening wil verneem”