Subscribe by Email

Agri SA lewer kommentaar op die Menseregtekommissie se uitspraak oor haatspraak

Agri SA behou hom die reg voor om teen ‘n bevinding van die Menseregtekommissie oor ‘n haatspraakklag wat hy laasjaar teen minister Tokyo Sexwale ingedien het, te appelleer. Die Menseregtekommissie het bevind dat minister Sexwale se verwysings na “very, very evil farmers” wat plaaswerkers van hul plase afsit – ongeag dat hy nie sy uitspraak met feite gesubstansieer het nie – nie vir die Menseregtekommissie genoegsame aanduiding is dat sy uitsprake “ten doel gehad het om identifiseerbare of kommersiële boere in die algemeen te benadeel nie”. Derhalwe het die Kommissie bevind dat minister Sexwale se opmerkings nie as haatspraak beskou moet word nie.

Dit is tog insiggewend dat die Kommissie waarsku teen die trant van uitsprake soos deur minister Sexwale gemaak, deur aan te beveel: ” dat alle Suid-Afrikaners en meer bepaald die wat in openbare ampte en besluitnemingsposisies dien, hulle daarvan (moet) weerhou om uitsprake en verklarings te maak asook menings uit te spreek wat die potensiaal het om deur andere as weersinwekkend en aanvallend ervaar kan word. Sodanige ampsdraers moet eerder openbare platforms gebruik met kommunikasie wat die regte van andere respekteer en beskerm, die waardes van die Grondwet bevorder en bydra tot die bou van ‘n nasie wat een is in sy diversiteit.”

Die kommersiële boeregemeenskap beleef veralgemeende uitsprake soos dié van minister Sexwale beslis as kwetsend en met die bedoeling om werker-werkgewer verhoudinge op plaasvlak verdag te maak. In feitlik alle gevalle waar landbou-arbeidspraktyke in die verlede bevraagteken was, kon die feitelike basis daarvan nie bevestig word nie. Hierdeur word landelike veiligheid benadeel, maar ook klimaat geskep vir ‘n “landelike bewonersklas” wat die herordening van die besit- en bewoningsreg van plaasgrond tot gevolg sal hê. Dié benadering is in konsep-beleidsdokumente en -wetgewing van die afgelope jaar bevestig.

Dit is nie Agri SA se bedoeling om in ‘n twis met minister Sexwale betrokke te raak nie. Tog het Agri SA die verantwoordelikheid om namens die boeregemeenskap, wat deur misdaad en moorddadiges geteister word, die geloofwaardigheid van hierdie tipe van uitspraak uit te daag en die implikasies daarvan uit te wys. Agri SA doen derhalwe ‘n beroep op senior politici om met die nodige sensitiwiteit en oorleg standpunte van hierdie aard te formuleer en oor te dra.