Subscribe by Email

Afrikanerbond oor Menseregtedag

– Rassisme en diskriminasie – SA regering bewys lippediens aan menseregte aangesien die SA regering se verslag aan die VN se CERD nog uitstaande is

– VN se bekommernisse en aanbevelings ten opsigte van rassisme en diskriminasie nie uitgevoer

Die Verenigde Nasies (VN) se Komitee vir die Eliminering van Rasse Diskriminasie (Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD) moniteer die implementering van die internasionale Konvensie vir die Uitwissing van Alle Vorme van Rassediskriminasie. Regerings is verplig om gereeld verslag te lewer aan die Komitee oor hoe die regte in hierdie konvensie geïmplementeer word. CERD evalueer elke verslag en lewer dan kommentaar aan elke regering in die vorm van kommer en aanbevelings.

Die laaste Suid-Afrikaanse verslag wat gedien het voor die VN se CERD was op 16 Augustus 2006. Die volgende verslag aan die VN se CERD moes reeds teen 9 Januarie 2010 ingedien word. Dit is nie gedoen nie.

Dit is meer as ‘n jaar na die sperdatum en die Suid-Afrikaanse regering het nog nie die moeite gedoen om te rapporteer aan die VN oor die stand van sake wat betref rassisme en diskriminasie nie en veral ook nie wat betref die VN CERD se eie kommer en aanbevelings nie. Gevolglik kan die afleiding net wees dat die Suid-Afrikaanse regering die VN se CERD óf opsetlik ignoreer of doelbewus met minagting behandel.

Sommige van die sake van kommer waaroor CERD hom in 2006 uitgespreek het en waarop daar voor 9 Januarie 2010 gerapporteer moes wees sluit in:

• Die VN se CERD het ernstige besorgdheid uitgespreek oor die frekwensie in haatspraak en haatmisdade en die oneffektiewe hantering daarvan. Die VN CERD het reeds in 2006 aanbeveel dat die SA regering “wetgewing moet aanneem en ander doeltreffende maatreëls daarstel ten einde haatmisdade en haatspraak te voorkom, te bestry en te straf.”

Mens kan net wonder of die SA regering se huiwering om te reageer iets te make het met sy nuutgevonde eie rassistiese houding. Hierdie aanbeveling is blatant geïgnoreer en was daar selfs haatspraak in sommige gevalle deur lede van die regerende party en onlangs ook die amptelike regeringswoordvoerder. Dit kan bo alle twyfel gestel word dat die frekwensie van haatspraak toegeneem het.

• Die VN CERD het kennis geneem van die grondwetlike reg om onderrig te ontvang in die taal van ‘n mens se eie keuse. Die komitee het aanbeveel dat die Suid-Afrikaanse regering inligting voorsien oor die tale wat in die Grondwet erken word – veral waar dit in onderwys van toepassing is en het ook inligting verlang “oor die maatreëls wat getref is om inheemse tale te bevorder.”

Die Suid-Afrikaanse regering se versuim om al 11 amptelike tale te bevorder, is ‘n aanvaarde feit, met Engels wat besig is om die de facto amptelike taal te word.

Die bogenoemde is slegs maar enkele van die bekommernisse en aanbevelings deur CERD, in reaksie op die 2006-verslag van die Suid-Afrikaanse regering oor die stand van rassisme en diskriminasie in Suid-Afrika.

Van groter kommer is die nie-nakoming van die SA regering om sy periodieke verslag oor rassisme en diskriminasie voor 9 Januarie 2010 in te dien. Dit, ten spyte van ‘n dringende beroep deur die VN se CERD in hierdie verband. Nou is dit al reeds weer meer as ‘n jaar later.

CERD het ook ‘n ernstige beroep op die SA regering gedoen om die burgerlike samelewing betrokke te maak in die voorbereiding van die volgende verslag, wat reeds moes dien. Die Afrikanerbond dra egter geen kennis van enige sodanige konsultasie nie en is dus ernstig bekommerd dat die samestelling van die verslag wat reeds by die VN se CERD moes dien nog nie eers ‘n aanvang geneem het nie.

Die Suid-Afrikaanse regering se versuim om verslag te doen aan die VN se CERD oor rassisme en diskriminasie in Suid-Afrika dwing mens dus tot die volgende gevolgtrekkings:

• dat die SA regering klaaglik misluk het om rassisme en diskriminasie aan te spreek;
• ‘n reaksie op die CERD verslag, sou swakhede in die stelsel uitwys veral ook met betrekking tot instellings soos die Menseregtekommissie;

• die nie-nakoming van die aanbevelings en bekommernisse deur CERD sou die SA regering se onvermoë demonstreer ten opsigte van die afdwing van internasionale norme en standaarde met betrekking tot menseregte;

• dat minderhede (swart, wit en bruin) nie kan staatmaak op die Suid-Afrikaanse regering om hulle taal, kultuur en tradisies, te beskerm en te bevorder nie;

• dat die SA regering hom doodeenvoudig nie steur aan internasionale ooreenkomste of verdrae en die implikasies daarvan nie.

Die SA regering se ernstige nalatigheid om te reageer en te voldoen aan die kommer en aanbevelings deur die VN se CERD werp ‘n uiters negatiewe refleksie op sy eie verbintenis tot menseregte, internasionale norme en standaarde en is ‘n verleentheid vir Suid-Afrika.

Navrae: Jan Bosman

083-630-6187