Subscribe by Email

AB se brief aan Volksblad

deur Jan Bosman
2011-08-08 20:02
Ek verwys na Volksblad se hoofartikel “VL, AB en Volksblad” (VB, 5/08) wat gegrond is op die massa-histerie wat by Vrystaat Landbou (VL) se kongres oor die Afrikanerbond losgebars het. In die verband is dit bykans dieselfde as die ANC-jeugliga wat ’n week vroeër die Broederbond daarvan beskuldig het dat hulle die media beheer. Nou is dit VL wat dieselfde beskuldiging maak oor landbou en dit gebaseer op ’n rubriek “Manie” in die Landbouweekblad wat op sy beurt weer nie die onderhoud met mnr Pieter Vorster, voorsitter van die AB se nasionale raad korrek aangehaal het nie.
Dit kom nou voor asof Volksblad se eie redaksie nie die onderhoud in hul eie koerant gelees het nie.
Die volgende aanhaling kom uit die Volksblad-onderhoud: “Daarom neem die AB deel in die Afrikaner- Burgerlike Netwerk (ABN), ’n netwerk van ’n twintigtal organisasies en instansies soos AfriForum, Solidariteit, die ATKV, Fedsas, AgriSA, Dames Aktueel, die SAOU…
“In die ABN word studies en indiepte-ontledings oor Suid-Afrika gedoen vir aksieplanne.
“Ons is in gesprekke met verskillende groepe en organisasies om vas te stel of dit moontlik is om, met ’n gemene deler soos die Grondwet en wat dit omvat, saam te werk.”
Dit moet gesien word in konteks saam met die reeds gepubliseerde verslag van die AfrikanerBurgerlike Netwerk wat saamgestel is deur proff. André Duvenhage en Jaap Steyn en wat reeds tot die beskikking van alle organisasies gestel is met die volgende in die voorwoord: “Die kommer oor die toekoms het die Afrikaner Burgerlike Netwerk (ABN) gemotiveer om scenario’s te laat ontwikkel vir die Afrikaners op pad na 2020. Die volgende organisasies is by die ABN betrokke: AfriForum, Afrikanerbond, AgriSA, ATKV, Dames Aktueel, Die Dameskring, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (in waarnemende hoedanigheid), Die Voortrekkers, Erfenisstigting, FAK, Fedsas, Helpende Hand, Jong Dames Dinamiek, Oraniabeweging, Rapportryerbeweging, SA Onderwysunie, Solidariteit, Solidariteit-Navorsingsinstituut, die Transvaalse Landbou-unie, Voortrekkermonument en die Vereniging van Regslui vir Afrikaans.”
In die lig hiérvan het mnr Pieter Vorster die standpunt in Volksblad gestel. Die ABN is ’n losse netwerk van organisasies en is nie ’n gevestigde of nuwe organisasie nie.
Die aanhaling wat in die onderhoud met mnr Vorster gebruik is – “Ons meen daar is plek vir ’n burgerlike organisasie oor kulturele grense heen wat Suid-Afrika eerste sal stel, die Grondwet in stand sal hou en grondwetlike waardes sal bevorder.
“Ek dink dit sal waarskynlik ’n nuwe organisasie moet wees waarby organisasies – nie net Afrikaner-organisasies nie – affilieer, maar dit is te vroeg om te veel te bespiegel” – verwys duidelik nie na die Afrikaner Burgerlike Netwerk nie, verwys nie na AgriSA nie en verwys geensins na landbou nie.
In die verband is die AB besig met gesprekke met verskeie minderheidsgroeperinge, oor taal en kultuurgrense heen, om sake wat vir minderhede van belang is op ’n gemeenskaplike basis te probeer bevorder. Nêrens het ons aangedui dat ons vir of namens landbou praat of dat ons voorskriftelik wil wees nie. Wat Manie (Landbouweekblad) opgedis het en wat die leiers van VL en en die Volksblad vir die reine waarheid aanvaar het, is dat dit nou een nuwe organisasie is wat die ANC moet opdreun.
Dit het die nekhare laat rys, ’n storm in ’n teekoppie laat ontstaan en is gal gebraak oor die AB tydens die kongres en staan die AB nou, na ons mening onregverdiglik, in die spervuur. Die saak is met AgriSA opgeneem en het ons reeds ’n bevredigende verduideliking ontvang.
Wat die kommentaar in die Volksblad aanbetref, word geheimhouding ingesleep. Niemand het iewers daaroor gepraat nie en is daar reeds in 1993 van die vertroulike karakter afstand gedoen. Die bewering deur Volksblad is vir ons nuus. Dit staan enige lid vry om sy eie lidmaatskap bekend te maak, wat baie lede wel doen. ’n Lid onderneem egter met aanvaarding van lidmaatskap “Om die reg van privaatheid van ’n ledevergadering en van ’n lid te erken”.
Net so is dit tog seker die reg van Volksblad om sy redaksievergaderings vertroulik te hou en net so hou enige maatskappy sy vergaderings vertroulik. Volksblad sal ook nie die besonderhede van sy intekenare aan ons bekend maak nie en net so sal die AB ook nie sy lede bekend maak nie, net soos wat geen organisasie sy lederegisters openbaar sal maak nie.
Dat ons u genader het om ’n onderhoud met mnr Pieter Vorster te voer ten einde bepaalde persepsies aan te spreek en dit opgevolg is met ’n versoek om u as redakteur te ontmoet vir ’n gesprek, sowel as ons gereelde openbare standpuntstelling, wys dat ons openhartig wil wees.
Een saak wat regstelling verdien, is die volgende: “Hoewel Volksblad vrye assosiasie met enige vereniging of assosiasie goedkeur, is daar perke. En huidige lidmaatskap aan die AB sou beslis só ’n perk wees.” Dié standpunt bots lynreg met die Suid-Afrikaanse Grondwet, art. 30: “Elkeen het die reg om die taal van eie keuse te gebruik en om aan die kulturele lewe van eie keuse deel te neem, maar niemand wat hierdie regte uitoefen, mag dit doen op ’n wyse wat met enige bepaling van die Handves van Regte onbestaanbaar is nie.” Ook met art. 31 (1) “Persone wat aan ’n kultuur-, godsdiens- of taalgemeenskap behoort, mag nie die reg ontsê word om, saam met ander lede van daardie gemeenskap- (b) kultuur-, godsdiens- en taalverenigings en ander organe van die burgerlike gemeenskap te vorm, in stand te hou en daarby aan te sluit nie.”
Indien enigiemand die moeite gedoen het om na die AB-grondwet te kyk wat op ons webwerf beskikbaar is (niks geheim nie), is die volgende die kwalifikasies vir lidmaatskap: “’n Lid moet Afrikaanssprekend wees; ’n lid moet ’n belydende Christen wees; ’n lid moet beginselvas wees; ’n lid moet ’n ingesteldheid van dienslewering hê wat strook met die doelstellings van die Afrikanerbond.” Dit is in lyn met die SA Grondwet, maar dit is nie vir Volksblad aanvaarbaar nie. Ons sal graag wil weet hoekom u perke wil stel op ons lidmaatskap indien u aanname op mistastings gegrond is? Een telefoonoproep sou u gerusgestel het.
Ons is terdeë bewus van die magdom persepsies, wat soms opgedis word vir die waarheid, oor die AB, meestal deur mense met huleie agenda of weens onkunde. Ons is meer as bereid om met enigiemand in gesprek te tree oor die aksies en aktiwiteite van die AB. Ons is onbeskaamd Afrikaners, onbeskaamd Afrikaans en het ’n passie vir Suid-Afrika.
Een pluspunt van die afgelope week se beriggewing oor die AB is dat ons navrae uit die Vrystaat gekry het oor lidmaatskap.
Jan Bosman
Hoofsekretaris Afrikanerbond
(Ek bevestig graag wat Volksblad as kommentaar gedra het en wys ook op die volgende punte:
1. Dit is belangrik vir ’n publikasie soos Volksblad om standpunt in te neem en ’n breek met die verlede te maak toe AB-lede moontlik vrylik versoeke of selfs opdragte kon rig.
2. Volksblad staan vir onafhanklike verslaggewing. Juis in ’n tyd wat die media – en bepaald koerante – onder soveel druk kom, is dit belangrik dat ons eerlik kan sê ons dryf nie ’n bepaalde organisasie se saak nie. Daarom die opmerking dat ons nie huidige AB-lidmaatskap by Volksblad voorstaan nie.
3. Daar mag in die verlede situasies ontstaan het waar ’n versoek of opdrag van ’n AB-lid belangriker geag is as die versoek of opdrag van die redakteur. Om so ’n moontlike situasie te verhoed, is dit belangrik vir my om standpunt in te neem, maar ook om vir ons lesers aan te dui wat ons standpunt is. – Red.)

6 Responses to AB se brief aan Volksblad

 1. Jean Oosthuizen

  Augustus 10, 2011 at 7:07 am

  Toemaar Herman ek dink nie ek en jy sal ooit op dieselfde manier verskil as jy en Hennie Sesdag nie. Ons twee se verskille is nie persoonlik nie. Ek dink ook nie een van ons probeer om punte te score nie. Ek meen die verskille wat daar tussen ons mag wees is niks anders as gesonde menignsverskille nie en dit doen geen afbreek aan wedersydse respek nie. Sterkte met jou stryd teen die sesdaggers. Met hulle het ek lankal moed opgegee.

  Pieter Nel jy sal verskoon dat ek jou nie ernstig opneem nie. Iemand wat ‘n persoon se Afrikanerskap koppel aan die politieke party waaraan hy behoort is nie werd om ernstig opgeneem te word nie.

 2. Herman

  Augustus 9, 2011 at 5:35 pm

  Jean, ek het regtig waardering daarvoor dat jy ook al in ander forums vir my in die bresse getree het. Ek het dun nerwe, en is op die oomblik baie onsteld na ek en Hennie op die Diversiteitsforum in ‘n woordewisseling betrokke geraak het. Weens die tipe laster wat ek al van sommige jong aarde kreasioniste op die lyf geloop het, word ek ongelukkig nie kwaad nie, ek is op die plek die gillende donderweer in.
  Ek probeer regtig net my ding doen op die velde waarin ek belangstel. Dis te veel om lank in ‘n skermutseling betrokke te wees.
  Rustige nag.

 3. Pieter Nel

  Augustus 9, 2011 at 1:42 pm

  Geagte Jean Oosthuizen, is jy nou van jou sinne beroof? Dit lyk eerder vir my asof jy jou “toys” uit die kot gooi!

  Welgedaan Jan Bosman, vir die goeie terugvoering, ek is nou ook genoop om aansoek om lidmaatskap te kry, ek hou veral van die volgende, en ek haal aan: “Ons is onbeskaamd Afrikaners, onbeskaamd Afrikaans…”

  Nee wat Jean, u moet eerder net lees en nie skrywe nie, want u uitlatings is uiters pateties.

  Per slot van saak: As die maat van jou nl. Jan van der Merwe so ware Afrikaner is, wat soek hy dan in die eerste plek by die ANC? Hy klink vir my eerder soos ‘n suurgat, mislukte kortbroek geval.

  Gaan lees eers u eie skrywe, en sien hou lê u “toys” buite u kot, voordat u ander, wat op ‘n beskaafte ordentlike wyse reageer, daarvan beskuldig dat hulle die “toys” uit die kot gooi.

 4. Jean Oosthuizen

  Augustus 9, 2011 at 11:30 am

  Herman ek het geen byltjie met jou te slyp nie. Ek aanvaar jou bona fides en het al op ander forums sinvolle en baie bydraes van jou gelees. Ek mag warskynlik oor baie sake van jou verskil maar dit hoef nie tussen ons te staan nie. As jy nader gewoon het kon ons ‘n bier gaan drink het want ek meen ons sou lekker kon gesels oor heelwat dinge.

  Ek is egter bevrees Jan Bosman is besig om homself en die AB elke keer al hoe meer in ‘n hoek toe te verf. Die AB se hantering van hierdie hele sage is een van die swakste hantering van openbare media wat ek in my hele lewe gesien het. En dit raak net al hoe erger.

  Jan beweer nou teenoor dat die AB se brief eers wyer as Agri SA versprei is nadat seker dele van Agri SA se brief in die openabre domein was. Ek raak by die minuut meer agterdogtig teenoor die AB en hul doen en late wanneer ek sulke dinge hoor. Agri SA se president maak dit immers reg aan die begin van sy brief baie duidelik dat die AB se brief wyd versprei is vóórdat Agri SA dit onder oë gehad het. En ek het goeie rede om dit te glo.

  Ek het dit dus nie teen jou dat jy die brief bekend maak nie maar wel teen die AB self wat die brief wyd versprei het voordat Agri SA self dit behoorlik onder oë gehad het. As jy weer met Jan Bosman praat vra hom dus bietjie aan wie almal het die AB sy brief aan Agri SA gestuur en wanneer hulle dit gedoen het dan kom vertel ons wat sê hy. Dis mos nuuswaardig of hoe?

 5. Herman

  Augustus 9, 2011 at 10:41 am

  Die brief is wel in Volksblad geplaas, soos blyk uit die redakteur se kommentaar onderaan wat saan op Koerant.co.za geplaas is. Ek het dit gebruik omdat daar ‘n onverkwiklike debat by ‘n ander berig was, waar dit heel duidelik was dat van die deelnemers nie al die feite gehad het nie.
  Terwyl ons nou by asblikjoernalistiek is – ek het ‘n dag op die AB se brief “gesit” om seker te maak Agri SA het dit behoorlik onder oë gehad voor ek dit hier, en net hier, geplaas het. Blykbaar was gedeeltes van Agri SA se antwoord toe al reeds in die openbare domein – volgens Jan Bosman is die AB se brief eers aan my beskikbaar gestel na selektiewe gedeeltes van Agri SA se reaksie in die openbare domein was.
  In die loop van gewone mediaskakeling het ek verneem van die brief wat die AB aan Volksblad gestuur het, en omdat ek geen insae daarin gehad het nie het ek my ook nie oor die inhoud uitgelaat nie.
  Die afgelope tyd word skerp bewerings oor akkuraatheid oor senior joernaliste gemaak, en ek is bv self die kop gewas omdat ek op ‘n rubriek, eerder as die oorspronklike teks van prof. Anton van Niekerk se skrywe gereageer het. Hier word nou deur beide Agri SA en die AB, en nie net na die AB nie, na die beriggewing verwys wat tot die ongelukkigheid gelei het – eers deur Manie in Ladbouweekblad, en toe deur Volkslad.
  Ek gaan my selfs egter nie oor die meriete uitspreek nie. Ek het betalende kliënte vir wie ek nuusverklarings uitreik en hulle het die verwagting dat ‘n gesonde deel daarvan geplaas of uitgesaai gaan word. Deur nou met die media te gaan swaarde kruis sny ek my eie keel af. Boonop maak ek self foute. So ver ek weet het ek nog altyd waar ek foute gemaak het verskoning gevra en dit probeer regstel. Ek maak ook nie misbruik van my toegang op Koerant.co.za deur my kliënte se mediaverklarings hier te kom aflaai nie. En terloops, die AB is nie ‘n kliënt nie, en ek is ook nie ‘n lid nie.
  Ek beskou dit nie as joernalistiek wanneer die verslaggewer daarop aanspraak maak dat hy in sy hoedanigheid van verslaggewer optree, maar dan sy eie byltjies slyp nie. Selfs Breyten en sy mede-skrywers het onlangs, na die Van Niekerk-voorval, gepleit dat die media groter ruimte laat vir die verskillende kante van die die debat, om te voorkom dat frustrasies oorkook. Leopold Scholtz en ander pleit deurlopend dat die debatte fatsoenlik moet wees. Daar is ‘n versugting tot gebalanseerdheid. Die debatvoerders (nie die joernaliste) se kommentare en briewe is klaar skerp genoeg – ‘n joernalis wat lustig meedoen en sy speelgoed uit die kot smyt as hy daarop gewys word, is pleinweg onvolwasse.

 6. Jean Oosthuizen

  Augustus 9, 2011 at 8:01 am

  Genade ons wat het ons hier? Jan Bosman vaar uit teen Volksblad en Vrystaat Landbou Unie dat die spoeg behoorlik spat. Hy praat van massa histerie by die VL kongres en vergelyk dit met Malema. Dit is nogal ‘n mondvol.

  Instussen is daar niemand wat meer histeries te kere gaana die AB self nie. Hulle is boos vir my, vir Volksblad, vir VL, vir Agri SA, vir Malema, vir Jan van der Merwe en lyk my sommer vir alles en almal behalwe hulle self en die oorblywende 800 AB lede wat nou nie rustend is nie.

  Maar waarom word die brief aan Vokksblad as ‘n hoofberig op koerant.com geplaas? Dis mos ‘n brief aan ‘n ander koerant en nie ‘n berig nie. Dit is nou die tweede Broederbond brief wat deur Herman as Hoofberig op Koerant.com geplaas word terwyl ‘n derde verklaring van die Broers wat tot die aanvanklike debat gelei het ook woordeliks net so hier geplaas is.

  Al wat duidelik is uit hierdie broedertwis is dat die Broeders nie antwoorde het op die vrae wat aan hulle gestel word nie en nou al hulle speelgoed uit die hok gooi. Selfs die Broers van ouds sou hulle bloedrooi skaam as hulle sien hoe die boeties van vandag optree. Die ouer Broers het darem nog geweet hoe om behoorlik bende-bende te speel. Die nuwe boeties kry dit nie eers reg nie en maak al hoe groter kraters van hulle self..